W Polsce obowiązuje stan epidemii. Pomimo tego część polityków domaga się wprowadzenia na terenie kraju jednego ze stanów nadzwyczajnych – stanu klęski żywiołowej. W ślad za nimi podążają media pisząc, że ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw są nielegalne, ponieważ, ich zdaniem, mogą być ustanawiane tylko po wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

W rzeczywistości, zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.Jak wynika z przytoczonego przepisu, prawa i wolności obywatelskie mogą być ograniczane, ale tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne i niezbędne dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony moralności publicznej, ochrony wolności i praw innych osób. Wprowadzone ograniczenia nie mogą naruszać istoty praw i wolności.  

Nie jest prawdą obecne w przestrzeni publicznej twierdzenie, że ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw są ustanawiane w rozporządzeniach, a zatem bez podstawy prawnej. Nakazy, zakazy czy kary za ich złamanie zostały ustanowione w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Rozporządzenia wydawane są na podstawie tej ustawy i w granicach przez nią wyznaczonych tzn. rozwijają przepisy ustawowe.

Katalog obowiązków zawierają art. 5 ust. 1, art. 6 ust.1 czy art. 22 ust. 1 ustawy. Z kolei art. 46 ust. 4 wspomnianej ustawy stanowi, że w rozporządzeniach, o wprowadzeniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, Minister Zdrowia może ustanowić:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub

produktów spożywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów

pracy,

4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich

wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych,

usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków

transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami

przeciwepidemicznymi,

7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3,

oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych

szczepień ochronnych.

                W art. 46b ustawy znajduje się katalog ograniczeń, które w rozporządzeniach może wprowadzać Rada Ministrów, a są nimi:

1)            ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2)            czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3)            czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4)            obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

5)            obowiązek poddania się kwarantannie;

6)            miejsce kwarantanny;

7)            czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

8)            nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

9)            nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

10)         zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

11)         nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Kary pieniężne za naruszenie nakazów i zakazów zostały opisane w Rozdziale 8a wspomnianej ustawy, który zawiera tylko jeden przepis – art. 48a. Jak wynika z powyższego nakazy, zakazy i kary mają swe źródło w ustawie.

sanacja/łukasz/sejm.gov.pl

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082341570

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm