Krążąca w sieci informacja o planach usunięcia języka obcego z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym to fake news. Informację rozpowszechnioną także przez polityka KO zdementowało ministerstwo, a jasne reguły dotyczące organizacji matur, w tym części z języka obcego przedstawia rozporządzenie MEiN. 

W ostatnim czasie w sieci pojawiła się informacja, z której wynikało jakoby Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek planował usunąć język obcy z matur. Działanie takie miało być motywowane intencją zapobieżenia emigracji Polaków, a następnymi przedmiotami w kolejce do usunięcia z egzaminu dojrzałości geografia i historia.  

Jakkolwiek wielu internautów uznało tweeta za żart, pojawiły się jednak również głosy niewykluczające wiarygodności tej informacji. W takim tonie wypowiedziała się na twittterze m.in. Bożena Lisowska, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego z klubu KO.

Informacja szybko okazała się fake newsem. Jak ustalił portal Konkret24 w korespondencji z biurem Ministerstwa Edukacji i Nauki, nie ma żadnych planów dotyczących rezygnacji z poszczególnych przedmiotów na egzaminie maturalnym.

Faktem jest, że abiturienci w 2021 r. podobnie jak w ubiegłym roku nie będą obowiązkowo zdawać egzaminów z języka polskiego, języka mniejszości narodowych oraz języka obcego nowożytnego w formie ustnej. Kwestię organizacji matur i projektowanych zmian reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. Zgodnie z § 11kzc wskazanego rozporządzenia, w 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

Wyjątki od tej zasady przewiduje § 11kzd, stanowiący, iż „w 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej”. Wskazana regulacja zdecydowanie wyklucza więc twierdzenia o rzekomych planach ministerstwa w zakresie eliminacji egzaminów z języka obcego na maturze. Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalne jest przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego, jeśli wymaga tego rekrutacja na uczelnię zagraniczną. To postanowienie jednoznacznie wyklucza także domniemany antyemigracyjny motyw przypisywanej ministerstwu decyzji.

Zatem nie, ministerstwo nie planuje wykreślić języka obcego z listy przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym. Ograniczenia związane z pandemią COVID-19 przewidują rezygnacje z części ustnej egzaminu. Jednakże w pewnych sytuacjach dopuszczalne będzie zdawanie części ustnej, w tym także języka obcego, a sytuacje te wynikają z wymogów związanych z podjęciem studiów na zagranicznych uczelniach.

Źródła:

https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/czarnek-planuje-usunac-z-matur-jezyk-obcy-mein-nie-planujemy-zmian,1049834.html

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Fot: Ministerstwo Edukacji i Nauki/Twitter