Pojawiające się w materiałach graficznych rozpowszechnianych w Warszawie komentarze do podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wiążą wspomniany wzrost cen z wymogami nowej ustawy. Głos w tej sprawie zabrało Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazując, iż żadna nowa ustawa nie została w tym zakresie wprowadzona, a zasada samofinansowania gospodarki odpadami obowiązuje od 2012 r.

Pod koniec marca w Warszawie można było zaobserwować materiały graficzne, z których wynikało, że wysokie opłaty za gospodarkę odpadami to konsekwencja uchwalenia nowej ustawy. W treści wspomnianych grafik wyjaśniano, że nowa ustawa nie pozwala miastom na dopłacanie z budżetu do odbioru odpadów, w związku z czym w Warszawie, podobnie jak w innych miastach, zachodzi konieczność podniesienia opłat.

Od kwietnia w Warszawie obowiązują nowe reguły dotyczące naliczania opłat za gospodarkę odpadami. Uchwałą nr XXXVIII/1199/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 października 2020 r.wprowadzono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Stawkę opłaty ustalono na 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody. W przypadku nieruchomości, w której nie został zainstalowany wodomierz, albo która nie jest podłączona do sieci wodociągowej, zużycie wody dla takiej nieruchomości, ustala się jako iloczyn osób w niej zamieszkujących oraz przeciętnej miesięcznej normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym tj. 4 m3. Nowe przepisy wiążą się z podwyżką dotychczasowych opłat dla części mieszkańców.

W odniesieniu do rozpowszechnianych informacji wiążącej podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami z rzekomą nową ustawą, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało oświadczenie, w którym sprzeciwiło się rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji w tym zakresie.

W oświadczeniu podkreślono także, iż zasada samofinansowania została uchwalona przez Sejm w 2011 r. a w latach 2015-2021 w żaden sposób nie nowelizowano tego przepisu. W związku z tym mówienie o nowej ustawie, będącej pośrednim źródłem podwyżki jest nieprawdziwe.

Tytułem krótkiego komentarza, należy wskazać, iż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie w 1997 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Reforma z 2011 r. wprowadziła do wspomnianej ustawy regulację art. 6r ust. 1aa oraz ust. 2, tj. zasadę samobilansowania się systemu gospodarowania odpadami. Zgodnie ze wskazanymi przepisami  środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Jak wskazano w ministerialnym oświadczeniu, główną ideą wspomnianej regulacji przeznaczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cele związane z tą gospodarką. Stąd wysokość opłat powinna być ustalana na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu.

W związku z zaistniałą sytuacją wiceminister Jacek Ozdoba zwrócił się do Związku Miast Polskich z prośbą o opinię w sprawie zasadności zmiany newralgicznego przepisu art. 6 r. wzmiankowanej ustawy. Opinia ta ma stanowić punkt wyjścia, dla ewentualnej przyszłej zmiany przepisu.      

Źródło:

https://warszawa.tvp.pl/53046901/ministerstwo-klimatu-prostuje-fake-newsy-dot-gospodarki-odpadami-w-warszawie

Uchwała nr XXXVIII/1199/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

https://www.gov.pl/web/klimat/fake-newsy-dot-gospodarki-odpadami-w-warszawie

https://konkret24.tvn24.pl/polska,108/trzaskowski-o-podwyzce-oplat-za-smieci-w-warszawie-to-efekt-zmiany-ustawy-przez-pis-nie-zmiana-byla-w-2011-roku,1057434.html

Fot: Pixabay