Joanna Scheuring-Wielgus wykorzystała telewizyjną antenę do naruszenia dóbr osobistych Instytutu Ordo Iuris. Poseł stwierdziła w Polsat News, że Instytut miałby być „organizacją przestępczą”. Niezgodnie z prawdą zaznaczyła też, że Fundacja, rzekomo, „chce doprowadzić do zniesienia przez Polskę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Prezes Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski zapowiedział złożenie pozwu w tej sprawie.

Bezpodstawne zarzuty pani poseł

Poseł wybrana do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej w telewizyjnym programie Agnieszki Gozdyry „Polityka na ostro” nazwała Instytut Ordo Iuris „fundamentalistyczną, religijną organizacją”. Była członek partii Nowoczesna perorowała dalej: „Proszę naprawdę nie brać za pewnik to, co pisze Ordo Iuris, bo Ordo Iuris jest organizacją, która chce doprowadzić do zniesienia przez Polskę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Naprawdę, to że pani fundamentalistyczną, przestępczą organizację bierze za pewnik”.

Poseł lewicy nie zniechęciła nawet uwaga prowadzącej program, że jej gość naraża się na odpowiedzialność prawną, wypowiadając tego rodzaju tezy. „Organizacja Ordo Iuris jest w grupie organizacji, które są finansowane zarówno przez Kreml jak i bardzo fundamentalistycznych polityków z Ameryki”– kontynuowała Scheuring-Wielgus.

Czym zajmuje się Instytut Ordo Iuris?

Do celów statutowych Instytutu Ordo Iuris należy prowadzenie badań nad kulturą prawną oraz ich popularyzacja poprzez organizację prelekcji, sympozjów, spotkań dyskusyjnych i konferencji. Jedną z form zaangażowania Instytutu w postępowania toczące się przed organami władzy państwowej jest występowanie ze stanowiskiem amici curiae („przyjaciela sądu”). Instytut Ordo Iuris posiada także status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ECOSOC) przyznany na podstawie art. 71 Karty Narodów Zjednoczonych. Instytut przekazał także swoje opinie Komisji Weneckiej, Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, Komisarzowi ds. Praw Człowieka, Komisji Spraw Politycznych i Demokracji PACE, Radzie Praw Człowieka ONZ. Fundacja jest akredytowana przy Parlamencie Europejskim (zarejestrowana pod numerem 206499215012-94), aktywnie uczestnicząc w procesie podejmowania decyzji ustawowych. Ponadto Instytut Ordo Iuris ma status konsultacyjny ECOSOC przy ONZ.

Instytut Ordo Iuris podejmuje także swą statutową działalność w celu promocji dorobku polskiego prawa konstytucyjnego przez działania m.in. na rzecz ochrony wartości konstytucyjnych oraz wolności człowieka, w szczególności wolności religii i przywiązania od polskiego dziedzictwa narodowego, a także polskiej kultury prawnej (§ 7 pkt 7 Statutu Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris). Biorąc to wszystko pod uwagę, widać jak nonsensownie brzmi oskarżanie Instytutu o rzekomą działalność przestępczą.

Ordo Iuris zapowiada pozew

Miłosiernie pomijając komentowanie absurdalnych stwierdzeń, że Instytut Ordo Iuris dąży do wypowiedzenia przez Polskę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (pomimo, że w grudniu 2018 r. Instytut zorganizował międzynarodową konferencję naukową z okazji 70. Rocznicy uchwalenia Deklaracji), że to „fundamentalistyczna, religijna organizacja” (choć nigdy nie postulowała wprowadzania do polskiego porządku prawnego przepisów opartych na religii), że jest finansowana przez Rosję i USA jednocześnie (coroczne sprawozdania finansowe tego nie ukazują), trzeba podkreślić, że nazywanie Instytutu organizacją przestępczą jest równie surrealistyczne co i bezpodstawne. Co więcej, rzucanie takich niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kalumnii stanowi naruszenie dóbr osobistych zarówno Instytutu Ordo Iuris jak również osób z nim współpracujących. Nie dziwi zatem zapowiedź złożenia pozwu o ochronę dóbr osobistych.

Nie będzie to pierwszy tego typu proces. Wcześniej za podobne oskarżenia Instytut Ordo Iuris pozwał Martę Lempart, Agnieszkę Holland czy Annę Marię Żukowską. W pierwszym wypadku sąd udzielił Instytutowi zabezpieczenia w postaci zakazu rozpowszechniania oskarżeń przez pozwaną. Postępowanie w tych sprawach nadal trwa.

Kiedy pozwy zostaną rozpoznane kilka naszych projektów dedykujemy specjalnym sponsorom – radykalnej lewicy płacącej finansowe zadośćuczynienie za naruszenia dóbr osobistych”- podkreśla Prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

Łukasz Bernaciński

Autor jest prawnikiem, doktorantem w zakresie nauk prawnych, współpracownikiem organizacji pozarządowych. Prywatnie fan kawy i jeżdżenia w zakrętach szybciej niż na prostej. Po godzinach śpiewa kołysanki i wyszukuje perełki filmowe.

Źródła:

https://ordoiuris.pl/kim-jestesmy

https://www.ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/godnosc-zrodlem-praw-czlowieka-konferencja-ordo-iuris

https://ordoiuris.pl/dokumenty

https://www.tysol.pl/a50343-Ordo-Iuris-pozywa-Agnieszke-Holland-i-Anne-Marie-Zukowska

https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/Statut_Ordo_Iuris.pdf

https://www.pch24.pl/instytut-ordo-iuris-wygral-pierwsza-bitwe-w-wojnie-o-swoje-dobre-imie,76242,i.html