Jacek Saryusz Wolski zdementował fake newsa opozycji o możliwości wykluczenia Polski i Węgier z Funduszu Odbudowy. Regulacje unijnych Traktatów dotyczące procedury wzmocnionej współpracy nie pozwalają na takie rozwiązanie.

Jak wskazał poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Saryusz-Wolski nieprawdą jest teza opozycji, że UE może wykluczyć Polskę i Węgry z Funduszu Odbudowy, wskutek zrealizowania przez te Państwa groźby weta unijnego budżetu. Twarda postawa negocjacyjna Polski i Węgier nie grozi skutkiem w postaci wyłączenia tych Państw z Funduszu. Traktaty, regulujące procedurę wzmocnionej współpracy, w ramach której tworzony jest Fundusz, nie dostarczają bowiem podstaw prawnych dla takiej możliwości.

Podstawa traktatowa tzw. „wzmocnionej współpracy” tzn. wspólnych działań grupy państw w ramach UE wymaga zrealizowania następujących przesłanek:

-z inicjatywą musi wystąpić grupa składająca się z minimum 9 państw członkowskich

-wymagane jest uzyskanie jednomyślnej zgody wszystkich państw w Radzie UE.

Ponadto z mocy odnośnych przepisów współpraca jest otwarta dla wszystkich Państw Członkowskich.

Wspomnianą podstawę traktatową stanowią przepisy art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej, w zw. z art. 329 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 Zgodnie z regulacją art. 20 TUE: „Państwa Członkowskie, które pragną ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę w ramach kompetencji niewyłącznych Unii, mogą korzystać w tym celu z jej instytucji i wykonywać te kompetencje, stosując odpowiednie postanowienia Traktatów”.

„Decyzję upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy Rada przyjmuje w ostateczności, jeżeli ustali, że cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość, oraz pod warunkiem, że uczestniczy w niej co najmniej dziewięć Państw Członkowskich”.

Z kolei art. 329 TFUE, który reguluje procedurę inicjowania wzmocnionej współpracy stanowi, iż upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o której mowa w akapicie pierwszym, jest udzielane przez Radę na wniosek Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Państwa Członkowskie, które chcą zawiązać taką współpracę, kierują odpowiedni wniosek do Komisji Europejskiej. Wniosek Państw Członkowskich, które chcą ustanowić między sobą wzmocnioną współpracę, jest następnie kierowany do Rady. Jest on przekazywany przez nią wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw Zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który wydaje opinię o spójności przewidywanej wzmocnionej współpracy ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, oraz Komisji, która wydaje opinię dotyczącą w szczególności spójności przewidywanej wzmocnionej współpracy z innymi politykami Unii. Wniosek przekazywany jest również do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu.

Upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy jest udzielane na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie.

W kontekście przywołanych regulacji nie ma więc prawnej możliwości wykluczenia Państwa z takiej formy wzmocnionej współpracy.

Źródła:

https://www.fronda.pl/a/saruysz-wolski-ue-nie-moze-wykluczyc-polski-i-wegier-z-funduszu-odbudowy-to-blef,153196.html

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0009.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=pl

https://www.tysol.pl/a56930-To-nieprawda-ze-UE-moze-wykluczyc-Polske-i-Wegry-z-Funduszu-Odbudowy-Saryusz-Wolski-dementuje-fake-newsy-opozycji

Fot: TV Republika, Raport komisji LIBE zagrożeniem dla Polski- J.Saryusz-Wolksi(PiS) RepublikaPoPołudniu ½ https://www.youtube.com/watch?v=-EydTk0xv-o