Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na swojej stronie internetowej informację będącą podsumowaniem efektów kontroli przeprowadzonej w spółkach Skarbu Państwa. W efekcie w mediach pojawiły się informacje o rzekomych nieprawidłowościach w Enerdze SA. Bliższa lektura raportu nie dostarcza jednak podstaw do formułowania tak kategorycznych wniosków.

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli (NIK) opublikowana została informacja o przebiegu kontroli dotyczącej realizacji procedur zakupowych przez spółki Skarbu Państwa. W nawiązaniu do raportu w mediach pojawiły się informacje sugerujące, iż NIK negatywnie oceniło działalność spółki w zakresie zakupów zaopatrzeniowych oraz stwierdziła uchybienia dotyczące procedur zakupowych.

Doniesienia te zarząd spółki skomentował w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej Energi. Podkreślono, iż „niektóre doniesienia prasowe, wskazujące jakoby NIK negatywnie oceniła działania Spółki w obszarze zakupów zaopatrzeniowych, lub stwierdziła naruszenie procedur zakupowych, nie są zgodne z prawdą”. Jak wskazano nieuzasadnione wrażenie o nieprawidłowościach dotyczących Energi, mogło wywołać  zestawienie w raporcie informacji dotyczących Energi z informacjami dotyczącymi innej spółki, wobec której w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli NIK złożyła zawiadomienie do prokuratury.

Powyższe wątpliwości jednoznacznie rozstrzyga treść raportu NIK. W opublikowanej informacji pokontrolnej podano, iż kontrolą objętych zostało 19 spółek Skarbu Państwa. W raporcie wskazano, iż w 4 spółkach w tym m.in. w Enerdze w przyjętych procedurach w sposób zbyt ogólny określone zostały zagadnienia dotyczące uzasadniania zakupu, szacowania wartości zamówień lub kryteriów wyboru dostawców, co zdaniem NIK mogło się wiązać z ryzykiem dowolności postępowania. Ustalono także, iż w 4 spółkach w tym w Enerdze ze stosowania procedur zakupowych wyłączono pewne obszary jak: usługi prawne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz zakup czasu antenowego. Jednocześnie wskazano, iż na spółkach tych nie ciążył obowiązek prawny obejmowania procedurami tego rodzaju zakupów. Poinformowano, iż fakt ten prowadził jednak do występowania takich sytuacji, iż w okresie będącym przedmiotem kontroli procedurami zakupowymi objęto tylko 8% ogólnej wartości zakupów, natomiast pozostała część w oparciu o regulacje wewnętrzne była wyłączona z ich stosowania.

Należy podkreślić, iż w szczegółowych informacjach o wynikach kontroli, opublikowanych przez NIK znalazła się informacja, iż „zakupy zaopatrzeniowe realizowane przez Energa SA w okresie 2016-2020 (I półrocze) były dokonywane według przyjętych procedur tj. Instrukcji zamawiania usług, dostaw i robót budowlanych przez Energa SA.

Warto także wskazać, iż jak podkreślono w oświadczeniu spółki „w ocenach cząstkowych dot. opracowania i wdrożenia w Enerdze SA procedur zakupów zaopatrzeniowych wskazano, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania spółki w kontrolowanym obszarze”.

Źródła:

https://www.wnp.pl/finanse/energa-doniesienia-prasowe-jakoby-nik-negatywnie-ocenila-dzialania-spolki-sa-niezgodne-z-prawda,478768.html

https://media.energa.pl/pr/677783/oswiadczenie-energi-sa-w-zwiazku-z-doniesieniami-prasowymi-medialnymi-dotyczacymi-informacji-opublikowanej-na-stronach-nik-o-realizacji-procedur-zakup

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/procedury-zakupowe-spolek.html

https://www.nik.gov.pl/plik/id,24076,v,artykul_23107.pdf

Fot: Pixabay.com