Komentarze, dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pojawiają się nie tylko w sferze internetowej, ale również w oficjalnych oświadczeniach – takich jak, oświadczenia przewodniczącej Komisji Europejskiej – Ursuli von der Leyen. Stwierdziła ona, że prawo unijne ma prymat w stosunku do prawa państw członkowskich. Warto jednak pokrótce skomentować to oświadczenie, ponieważ nie jest ono precyzyjne.

źródło: onet.pl

Hierarchia aktów prawnych

Polskie prawo konstytucyjne stanowi, że na szczycie hierarchii polskiego porządku prawnego stoi Konstytucja.

źródło: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
źródło: centrum edukacji obywatelskiej

Traktat o funkcjonowaniu Unii

TFUE stanowi, że:

17. Deklaracja odnosząca się do pierwszeństwa
Konferencja przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej Traktaty i prawo przyjęte przez Unię na podstawie Traktatów mają pierwszeństwo przed
prawem Państw Członkowskich na warunkach ustanowionych przez wspomniane orzecznictwo.

Jednocześnie stwierdza jednak:

Opinia Służby Prawnej Rady
z dnia 22 czerwca 2007 r.

Kiedy wydawany był pierwszy wyrok zapoczątkowujący to obecnie już
utrwalone orzecznictwo (wyrok z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64, Costa przeciwko ENEL ( 1 )),
w Traktacie nie było żadnej wzmianki o zasadzie pierwszeństwa. Sytuacja ta do dziś nie uległa zmianie.

Z tego wynika, że prawo stanowione przez Unię Europejską nie ma charakteru bezwzględnego. Państwa członkowskie przestrzegają prawa Unii w zakresie, na jaki same się zgodziły, przystępując do wspólnoty.

„Zasada prymatu prawa unijnego obejmuje wszystkie akty prawa do poziomu rangi ustawowej w dziedzinach objętych kompetencjami Unii. Zasada ta nie jest jednak nieograniczona. W każdym z naszych krajów prymat zachowuje Konstytucja” – pisze Mateusz Morawiecki w liście do państw członkowskich UE.

Podsumowanie

Unia nie ma omnipotentnej władzy oraz pierwszeństwa w stanowieniu wszelkiego prawa. Państwa członkowskie są zobligowane do przestrzegania prawa unijnego w takim zakresie, jaki został przewidziane przez Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego wynika, że wypowiedź Ursuli von der Leyen jest nieprecyzyjna i może wprowadzać czytelnika w błąd.

Źródła:

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/komunikat-ke-prawo-unii-ma-prymat-w-stosunku-do-prawa-panstw-czlonkowskich/le1mytt

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8273496,morawiecki-polska-prymat-prawa-ue.html

https://www.rp.pl/polityka/art19024741-list-morawieckiego-do-przywodcow-panstw-ue-uspokaja-i-ostrzega

fot.: pixabay