Pandemia koronawirusa wymusiła tzw. lockdown. We współczesnym, zglobalizowanym świecie takie zjawiska, jak przerwanie łańcuchów dostaw pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, długotrwałe ograniczenie konsumpcji oraz zmniejszenie obrotów, co oczywiste, negatywnie wpływają na gospodarkę. Jednym z pomysłów rządu, aby jak najbardziej ograniczyć negatywne skutki pandemii dla gospodarki, jest Tarcza Finansowa.

Przedsiębiorca chcący skorzystać ze wsparcia oferowanego przez program Tarczy Finansowej, powinien wiedzieć, jak się kwalifikuję. Jako mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, czy może jako średni przedsiębiorca.

Tarcza Finansowa zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są subwencje. Kwota subwencji jest zależna od skali spadku przychodów firm (spadek musi wynieść co najmniej 25% przychodów). Do 75% subwencji może mieć charakter bezzwrotny co związane jest ze szkodami finansowymi powstałymi na skutek pandemii koronawirusa.

Weryfikacja wielkości

Opisywane definicje poszczególnych przedsiębiorców, zostały przedstawione w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który wystąpił do Minister Rozwoju z wnioskiem o doprecyzowanie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorcy, w trakcie przyznawania subwencji finansowych.

I tak:

  • Beneficjent – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa Przedsiębiorców, pod warunkiem uznania, iż podmiot ten spełnia warunki przyznania mu statusu mikroprzedsiębiorstwa bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, wnioskującego do Polskiego Funduszu Rozwoju („PFR”) o udzielenie subwencji finansowej, lub któremu PFR udzielił subwencji finansowej.
  • Mikroprzedsiębiorstwo – oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia następujące warunki:

                        – zatrudnia co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu                              pracowników (z wyłączeniem właściciela),

                        – jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza                                    kwoty 2 mln EUR.

  • Mały lub średni przedsiębiorca – oznacza, na potrzeby ustalenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r.:

                        – zatrudnia do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela),

                        – jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył000.000 EUR, lub suma bilansowa                   za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR,

                        – nie jest mikroprzedsiębiorcą,

                        – nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu                                rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”.

Na potrzeby ustalenia statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie Tarczy Finansowej, jako pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. Co ważne za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Mikro przedsiębiorcy

Kwota subwencji dla mikro przedsiębiorstw jest zależna od liczby pracowników, a także spadku przychodów (25%, 50%, 75%). Może wynieść odpowiednio 12 000,00 zł; 24 000,00 zł lub 36 000,00 zł na pracownika w przeliczeniu na etat. Maksymalna kwota subwencji wynosi 324 000,00 zł.

25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach od momentu dołączenia do programu, pod warunkiem kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, a pozostałe 50% kwoty subwencji zależy od utrzymania stanu zatrudnienia.

Mali i Średni Przedsiębiorcy

Kwota subwencji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zależy od spadku przychodów (25%, 50%, 75%) oraz może wynieść odpowiednio 4%, 6% lub 8% przychodów MŚP za 2019 r. Maksymalna kwota subwencji wynosi 3,5 mln zł.

25% kwoty subwencji jest umarzane automatycznie po 12 miesiącach pod warunkiem kontynuacji działalności. Umorzenie kolejnych 25% zależy od utrzymania stanu zatrudnienia, natomiast pozostałe 25% – od wysokości straty na sprzedaży.

Artur Tyński

Źródła:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-finansowa—ochrona-miejsc-pracy-i-plynnosci-finansowej
https://www.prawo.pl/biznes/pomoc-dla-malych-i-srednich-firm-ministerstwo-podaje-kryteria,502607.html
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

Źródło grafiki: www.gov.pl