W codziennej praktyce handlowej zdarza się, że przypadkowo zostanie wystawiona faktura za transakcje, do której nie doszło. Najczęściej dzieje się to w wyniku błędu, spowodowanego nieuwagą. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca może wystawić korektę? Niektórzy sądzą, żę tak. Jest to jednak fake. Według ostatniej interpretacji Dyrektora KIS przedsiębiorca powinien anulować błędnie wystawioną fakturę.

Pixabay

W Polsce faktura pełni rolę podstawowego oraz najbardziej popularnego dokumentu księgującego sprzedaż. Dokumentu, który zawiera szczegółową informację na temat zrealizowanej transakcji. Jak wynika z art. 106e ustawy o VAT są to: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy z ich numerami identyfikacyjnymi, datę wystawienia dokumentu oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, napis faktura z numerem dokumentu, przedmiot transakcji, jednostkę miary i ilości sprzedanych towarów, cenne netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, wartość brutto, sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażoną cyframi, a także słownie. Faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Pełni ona funkcje dowodową, potwierdzającą transakcje handlową dokonaną przez podatnika VAT. W związku z czym nie można wystawić faktury korygującej w przypadku, gdy do transakcji handlowej pomiędzy podmiotami tejże, nie doszło. 

Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej jako: VATU) w przypadku, gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą. Podatnicy za fakturami korygującymi jednak nie przepadają. Znacznie bardziej kusząca jest często wizja „udawania”, że błędna faktura nie istnieje. Wówczas wystarczy tylko ponownie wystawić fakturę, już z poprawnymi danymi.  Proceder ten wymaga anulowania faktury pierwotnie błędnej. VATU tego nie przewiduje. Niemniej w ściśle określonych przypadkach, praktyka podatkowa jest na „tak”. Co ciekawe, czasem jednak podatnikowi wcale nie zależy na łatwiejszym wydawałoby się sposobie naprawienia swojego błędu.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28.9.2020 r. (0114-KDIP1-3.4012.410.2020.2.JF, Legalis) przesądza, że w omawianej sytuacji nie powinno się wystawiać faktury korygującej. Fiskus zwraca uwagę, że dokonanie korekty faktury jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę oraz ujęta w rozliczeniach. Nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pierwotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego, bowiem nie wywołuje wówczas skutków prawnych. W takiej sytuacji nie ma podstaw do wystawienie faktury korygującej.

Jak na łamach n.ius (Legalis) zwraca uwagę doradca podatkowy Wojciech Kieszkowski: „Organy podatkowe konsekwentnie zgadzają się na możliwość anulowania faktur, które nie trafiły do obrotu gospodarczego. Omawiana interpretacja wpisuje się w ten trend. Co ważne, potwierdza też korzystne dla podatnika stanowisko, że wystawiona faktura, jakkolwiek wygenerowana i zatwierdzona, ale niewprowadzona do obrotu prawnego nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 VATU. Zwraca jednak uwagę pouczający ton fiskusa. Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Tym samym podatnik powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Co więcej, organ podatkowy dość drobiazgowo opisuje też sposób anulowania faktury (poprzez opatrzenie faktur odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania i pozostawienie ich w dokumentacji podatkowej).”

Podsumowując należy dodać, że niewprowadzona do obrotu prawnego faktura nie stanowi podstawy do zapłaty podatku w niej wykazanego w trybie art. 108 ust. 1 ustawy.

„Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Tym samym Wnioskodawca powinien dołożyć należytej staranności przy dokumentowaniu zaistniałych zdarzeń gospodarczych” – wynika z interpretacji Dyrektora KIS.

Źródło:

– https://bezprawnik.pl/wystawienie-faktury-w-wyniku-bledu/

– Interpretacja Dyrektora KIS z 28.9.2020 r., 0114-KDIP1-3.4012.410.2020.2.JF

– W. Kieszkowski, Niewystawionej faktury nie da się skorygować, n.ius 

(https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nzuxk4zogi3damrxge2tcnq)

– Ustawa o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106

– Źródło grafiki: Pixabay