Rzecznik Praw Pacjenta zajął stanowisko w sprawie szczepienia przeciwko Covid-19, jako eksperymentu medycznego. RPP stwierdza, że szczepienia przeciwko Covid-19 nie są eksperymentem medycznym. Takie twierdzenie jest jednak sprzeczne ze stanowiskiem grona specjalistów z Ordo Medicus.

źródło: prawo.pl

Rzecznik Praw Pacjenta uważa, że szczepienia przeciwko Covid-19 nie spełniają przesłanek eksperymentu medycznego. Trudno jednak o aprobatę tego stwierdzenia, ponieważ liczni prawnicy oraz lekarze poświadczają coś innego. Jak zatem Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Konstytucja odnosi się do eksperymentu medycznego?

Art. 21. Eksperyment medyczny Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1. Eksperyment medyczny przeprowadzany na ludziach może być eksperymentem leczniczym albo eksperymentem badawczym.
2. Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. Udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego.
3. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobie chorej, jak i zdrowej. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.
4. Eksperymentem medycznym jest również przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych.
5. Uczestnikiem eksperymentu medycznego, zwanym dalej „uczestnikiem”, jest osoba, na której eksperyment medyczny jest bezpośrednio przeprowadzany.

Art. 39. Zasada wolności od eksperymentów Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

źródło: ordomedicus.org

Sama istota eksperymentu sprowadza się do działania, które może nieść ze sobą ryzyko, ze względu na nowość wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych. W takie właśnie ramy wpisuje się szczepionka przeciwko Covid-19. Jest to naturalne i związane z tym, że choroba Covid-19 wywołana wirusem Sars-Cov-2 nie była do tej pory problemem na świecie i stanowi pewne novum dla świata medycyny.

Dlatego też gros specjalistów z Ordo Medicus wyraźnie pisze, że szczepienie przeciwko Covid-19 jest w istocie eksperymentem medycznym. Nie ma żadnych obiektywnych miar, które mogłyby wykazać, że szczepienie jest bezpieczne dla konkretnej osoby w danym czasie (w którym przyjmuje szczepionkę), a ponadto, jest to rozwiązanie nowe, którego dalekosiężne skutki nie zostały jeszcze zbadane.

Ekspertyzę prawną w kwestii szczepień przeciwko Covid-19 jako eksperymentu medycznego, można przeczytać TUTAJ.

Źródła:

https://lexlege.pl/ustawa-o-zawodach-lekarza-i-lekarza-dentysty/rozdzial-4-eksperyment-medyczny/5723/

https://arslege.pl/zasada-wolnosci-od-eksperymentow/k15/a5270/

https://www.prawo.pl/zdrowie/czy-szczepionka-przeciwko-covid-19-to-eksperyment-leczniczy,511072.html

fot.: pixabay