Nie jest prawdą, jakoby dyskutowany w Sejmie projekt ustawy miał przewidywać nakładanie kar za brak obowiązkowych szczepień dzieci przeciwko Covid-19. Szczepienia przeciwko koronawirusowi nie są obowiązkowe, dla dzieci poniżej 12 lat nie są obecnie w Polsce w ogóle przeprowadzane, a projekt „zamiast penalizacji pewnych zachowań, ma na celu wskazanie, że przestrzeganie istniejących obowiązków może prowadzić do rzeczywistych korzyści”.

Na FB pojawiła się alarmująca infografika przestrzegająca przed rozwiązaniami, które ma wprowadzić ustawa, której projekt będzie niedługo procedowany w Parlamencie. Projekt miał przewidywać m.in. kary dla rodziców, którzy nie zaszczepią swojego dziecka przeciwko Covid-19.

FB/Screen

Druk 920, o którym mowa w treści grafiki, to Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy- Prawo oświatowe oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt znajduje się obecnie na etapie I czytania w komisjach.

Druk 920 nie przewiduje penalizacji rodziców w przypadku braku obowiązkowych szczepień dzieci

„Skuteczność penalizacji uchylania się od obowiązku szczepień jest wątpliwa”

Projekt omawianej nowelizacji nie przewiduje kar za niezaszczepienie dziecka przeciwko Covid-19. Tekst dyskutowanego aktu prawnego w ogóle nie odnosi się do szczepień przeciwko koronawirusowi. Co więcej, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, nakładanie kar za brak obowiązkowych szczepień projektodawcy uważają za nieskuteczne.

 „Jednym ze sposobów walki z narastającą liczbą uchyleń od obowiązku szczepień są obowiązujące przepisy zmierzające do penalizacji takiego zachowania, jednakże statystyki zgromadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny pokazują, że jedynie znikoma ilość uchyleń zakończona jest wszczęciem postępowania administracyjnego lub wykroczeniowego (…) Wątpliwa jest również skuteczność tego typu działań. Pomimo wynikającego z przepisów obowiązku szczepień, co więcej obowiązku ostatecznie zagrożonego sankcją, obserwuje się wzrost uchyleń od jego przestrzegania. Na gruncie opisanych wyżej okoliczności został przygotowany projekt zmian przepisów nazwany „Szczepimy, bo myślimy”, którego celem, zamiast penalizacji pewnych zachowań, jest wskazanie, że przestrzeganie istniejących obowiązków może prowadzić do rzeczywistych korzyści”- czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Autorzy projektu starają się raczej przekonać, iż szczepienia przyczyniają się w efekcie do całkowitego wyeliminowania określonego rodzaju choroby, jak np. ospy prawdziwej.

Szczepienie przeciwko Covid-19 nie jest obowiązkowe, zgodnie z Komunikatem GIS   

Program Szczepień Ochronnych na rok 2021 r. znajduje się w Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z 26 października 2020 r. Zawiera on kategorię szczepień obowiązkowych, którym powinny zostać poddane dzieci w określonym wieku. Są to szczepienia przeciwko: gruźlicy, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, błonicy, tężcowi, krztuścowi, inwazyjnym zakażeniom haemophilus influenzae typu b, inwazyjnym zakażeniom streptococcus pneumoniae, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu, odrze, śwince, różyczce. Nie ma jednak wśród nich szczepienia przeciwko Covid-19. Nie jest ono w Polsce obowiązkowe.  

Co więcej, warto podkreślić, iż szczepienia przeciwko Covid-19 w ogóle nie są w Polsce przeprowadzane u dzieci poniżej 12 lat. Ewentualne szczepienia młodszych dzieci, są obecnie przedmiotem dyskusji.

Jak to jest z tym przedszkolem i zaświadczeniem o szczepieniu?

Czy rzeczywiście placówka będzie mogła odmówić przyjęcia dziecka, które nie posiada zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19? Jak wynika z projektu ustawy, przepisy ustawy Prawo oświatowe  mają zostać zmodyfikowane. Obecnie art. 131 tej ustawy stanowi, iż „w przypadku większej liczby kandydatów (…), niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  • 1) wielodzietność rodziny kandydata;
  • 2) niepełnosprawność kandydata;
  • 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Nowelizacja przewiduje dołączenie jeszcze jednego kryterium. Mianowicie „legitymowanie się zaświadczeniem o posiadaniu przez kandydata wymaganych szczepień ochronnych lub zaświadczeniem potwierdzającym przeciwwskazania do odbycia szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych”

Przepis ten nie ma jednak zastosowania do dziecka, które „w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego”.

Zatem po pierwsze, nie chodzi tu o szczepienia przeciwko Covid-19, ponieważ te zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych nie są obowiązkowe, a po drugie przepis ten jest znacznie ograniczony i nie ma zastosowania do dziecka 6-letniego, które ma uczęszczać do tzw. zerówki.

O sprawie pisał także portal factcheckingowy fakehunter.pap.pl

Źródła:

https://fakehunter.pap.pl/raport/ac303896-a59e-4dcc-8308-204a0c76524f

https://www.gov.pl/web/psse-krakow/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-programu-szczepien-ochronnych-na-rok-2021

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/U/D20081570Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110450235/U/D20110235Lj.pdf

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/42FC933232F7BEB4C1258679003CF37D/%24File/920.pdf

Fot: Pixabay.com